ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАЛАБАНЛИИ   (Код в регистъра: 255)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 123.5 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Батак, Населено място: с. Фотиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.3962 от 20.12.1973 г., бр. 29/1974 на Държавен вестник 3962-1973 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-390 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 390-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване санитарното и ландшафтното състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриването на кариери, къртенето на камъни, ваденето на пясък и други инертни материали, изхвърлянето на сгурия и промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС