ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ФИЛИБИЛИЙСКА ПОЛЯНА   (Код в регистъра: 273)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.2 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: с. Пашови

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-16 от 08.01.1981 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 16-1981 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-408 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 408-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на рядък растителен вид планински божур

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха до повреждане на дърветата;
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
3. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
4. Забранява се преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
5. Забранява се пашата на домашни животни;
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или изменя, както естественият облик на местността, така и на водния и режим;
7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС