ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЯЛАТА СКАЛА   (Код в регистъра: 277)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 86.6 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Велинград, Населено място: гр. Велинград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник 2194-1968 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-412 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 412-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното състояние и защитно украсното значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитъка през всяко време.
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС