ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕФИЛЕТО   (Код в регистъра: 28)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1273.22 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Харманли, Населено място: гр. Харманли, с. Остър камък, с. Поляново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.3751 от 30.11.1973 г., бр. 101/1973 на Държавен вестник 3751-1973 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-533 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 533-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-533 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 533-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на: термофилни и субсредиземноморски дъбови гори, крайречни формации от върби (Salix spp.), смесени ясеново-елшови групировки край реките (Fraxinus excelsior - Alnus glutinosa);
2. Опазване на защитени животински видове, като: жаба дървесница (Hyla arborea), балканска чесновница (Pelobates syriacus balcanicus), жълтокоремник (Pseudopus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis), смок мишкар (Zamenis longissimus), пъстър смок (Elaphe sauromates), турска боа (Eryx jaculus), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), черен щъркел (Ciconia nigra), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), бухал (Bubo bubo) и турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra) и др.;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, с изключение на ремонт на съществуващи сгради и съоръжения;
2. Забраняват се корекции на речното корито, промяна на хидрологичния режим и изграждане на хидроенергийни системи;
3. Забранява се залесяване на пасищата;
4. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи;
5. Забраняват се голи сечи и реконструкции;
6. Забранява се търсене и проучване на подземни богатства и добив на инертни материали.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: КУРУ-ДЕРЕ
2. ЗЗ по директивата за птиците: Харманлийска река


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС