ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВЕНЕЦА   (Код в регистъра: 284)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 100.5 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Панагюрище, Населено място: гр. Панагюрище

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.183 от 06.02.1968 г., бр. 75/1968 на Държавен вестник 183-1968 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-419 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 419-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване на санитарното им състояние и защитно-украсното значение на горите около тези обекти;
2. Забранява се пашата на добитъка през всяко време;
3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС