ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЯВОЛСКИ МОСТ   (Код в регистъра: 292)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.03 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Ардино, Населено място: с. Дядовци, с. Латинка

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.776 от 19.10.1979 г., бр. 91/1979 на Държавен вестник 776-1979 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-552 от 07.05.2003 г., бр. 54/2003 на Държавен вестник 552-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-660 от 31.10.2018 г., бр. 99/2018 на Държавен вестник 660-2018 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на забележителен ландшафт, местообитания на редки и уязвими растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се паша на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на горската растителност;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаването на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя ландшафтът;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Западни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС