ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЗЛОДУЙ   (Код в регистъра: 295)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 10.0 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Козлодуй, Населено място: гр. Козлодуй

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.913 от 08.04.1972 г., бр. 41/1972 на Държавен вестник 913-1972 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-639 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 639-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване санитарното и ландшафтно състояние на обектите.
2. Забранява се пашата на домашния добитък през всяко време.
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС