ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОРИТАТА   (Код в регистъра: 297)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.0 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Мизия, Населено място: с. Софрониево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-407 от 07.05.1982 г., бр. 43/1982 на Държавен вестник 407-1982 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-641 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 641-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на червен божур.
2. Опазване на забележителен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия като нараняване на стъблата, чупене на клоните и други, които биха до повреждане на дърветата;
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни или вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС