ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОЧУМИНА   (Код в регистъра: 298)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.5 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Оряхово, Населено място: с. Селановци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 2109-1984 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-642 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 642-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на водна лилия.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности като нараняване на стъблата, чупене на клони и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията
3. Забранява се пашата на домашни животни
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС