ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕСТЕСТВЕНО НАХОДИЩЕ НА ЧИНАР - КУЧКАРНИКА   (Код в регистъра: 305)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11.4 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Кресна, Населено място: с. Горна Брезница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1427 от 13.05.1974 г., бр. 44/1974 на Държавен вестник 1427-1974 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-649 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 649-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на чинари с възраст над 300 години.

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследване на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им
4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Кресна


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС