ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕЛАЦИТЕ   (Код в регистъра: 308)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.2 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Якоруда, Населено място: с. Бунцево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-521 от 20.05.1985 г., бр. 45/1985 на Държавен вестник 521-1985 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-652 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 652-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на група вековни смърчови дървета.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията
3. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим
5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се всякакво строителство


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС