ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЪГЪТ - ДРЪМКАТА   (Код в регистъра: 312)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40.82 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Долна Митрополия, Населено място: с. Божурица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1422 от 24.06.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник 1422-1969 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-706 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 706-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-137 от 19.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 137-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на уязвим вид - червен божур (Paeonia peregrina Mill.)

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват и убиват дивите животни и техните малки или да се развалят гнездата и леговищата на същите
4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС