ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ШУМНАТИЦА   (Код в регистъра: 315)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27.4 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Угърчин, Населено място: с. Микре, с. Сопот

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-924 от 14.10.1987 г., бр. 85/1987 на Държавен вестник 924-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-710 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 710-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастрене, чупене на клони, нараняване на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета;
2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;
3. Забранява се извеждане на сечи освен отгледни в периода от 1 септември до 1 март;
4. Забранява се всякакво строителство;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС