ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕРСИН ИЗТОК   (Код в регистъра: 316)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 718.9 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1106 от 02.12.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1106-1981 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-711 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 711-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове и съобщества.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви дейности нарушаващи самобитния характер на природата с изключение на 1. паша на добитък; 2.експлоатацията на усвоените тополови месторастения, като при следващите залесявания се внася и върба; 3.регулиране числеността на дивеча.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС