ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧЕРНИЯТ РЪТ   (Код в регистъра: 317)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 293.2 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: с. Рибарица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-760 от 13.08.1981 г., бр. 79/1981 на Държавен вестник 760-1981 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-712 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 712-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на първична предпланинска горска екосистема във Васильовска планина.
2. Опазжане на местообитания на голям брой редки и застрашени от изчезване в страната животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето или повреждането на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата или леговищата
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим
5. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност
6. Разрешава се косенето на поляните
7. Разрешава се преминаването на домашни животни до пасищата
8. Разрешава се извеждането на отгледни и изборни сечи в отдели 5, 6 и 9 без прокарването на въжени линии и горски пътища

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС