ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БУЛИН ДОЛ   (Код в регистъра: 318)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.9 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: гр. Плевен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-233 от 04.04.1980 г., бр. 35/1980 на Държавен вестник 233-1980 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-713 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 713-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-140 от 18.02.2014 г., бр. 24/2014 на Държавен вестник 140-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими съобщества - вековна церова гора.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата;
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства;
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
7. Забранява се извеждането на сечи, освен ландшафтни, след съгласуване със съответната районна инспекция за опазване на природната среда;
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС