ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДРАГОИЦА   (Код в регистъра: 329)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 89.9 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Ябланица, Населено място: гр. Ябланица, с. Добревци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.1050 от 22.12.1987 г., бр. 2/1988 на Държавен вестник 1050-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-724 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 724-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето,чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета
2. Забранява се разкриване на кариери;
3. Забранява се строителство на сгради и пътища
4. Забранява се паша на домашни животни
5. Забранява се унищожаване или повреждане на растителността
6. Забранява се ловуване
7. Забранява се сечи, освен отгледни и санитарни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС