ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОПРЕН-РАВНО БУЧЕ-КАЛИМАНИЦА-ДЕЯНИЦА   (Код в регистъра: 33)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 575.51 хектара

Местоположение:
1. Област: Монтана, Община: Георги Дамяново, Населено място: с. Копиловци
2. Област: Монтана, Община: Чипровци, Населено място: гр. Чипровци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.3751 от 30.11.1973 г., бр. 101/1973 на Държавен вестник 3751-1973 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-77 от 09.02.2018 г., бр. 30/2018 на Държавен вестник 77-2018 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността
2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време
3. Забранява се палене на огън извън определените за тази цел места
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им
5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства
6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни
7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта
8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци
9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка
10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки
11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на защитените местности
12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства
13. Разрешава се залесяване на голите площи
14. Разрешава се бране на някои растения с научна цел
15. Разрешава се провеждане на санитарна сеч в горите
16. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна и групово-изборна сечи

Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ВОДНИЯ СКОК
2. Природна забележителност: ДУРШИН ВОДОПАД
3. ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС