ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОЖАРА   (Код в регистъра: 330)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.46 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Пордим, Населено място: с. Борислав

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.22 от 08.01.1981 г., бр. 17/1981 на Държавен вестник 22-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-725 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 725-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-140 от 19.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 140-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими растителни съобщества - дъбови гори.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на растителността;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът;
5. Разрешава се воденето на отгледни и санитарни сечи, съгласувани с РИОСВ;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС