ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГУРУНЧЕТО   (Код в регистъра: 332)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Тетевен, Населено място: с. Рибарица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.345 от 17.05.1979 г., бр. 67/1979 на Държавен вестник 345-1979 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-727 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 727-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашни животни;
2. Забранява се повреждането на горската растителност;
3. Забранява се преследването на дивите животни и нарушаване на местообитанията им;
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафтът;
5. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено по устройствения проект на защитената територия.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС