ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПИПРА - КАЛЕТО   (Код в регистъра: 333)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.1 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Телиш

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.23 от 30.01.1978 г., бр. 12/1978 на Държавен вестник 23-1978 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-728 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 728-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на забележителен ландшафт, резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна и ландшафтна;
2. Забранява се пашата на домашни животни през всяко време;
3. Забранява се повреждането на растителността;
4. Забранява се преследването на дивите животни и техните малки, както и нарушаване на местообитанията им;
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафта.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС