ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТУРИЯТА   (Код в регистъра: 336)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 162.27 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: с. Николаево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.357 от 09.02.1973 г., бр. 21/1973 на Държавен вестник 357-1973 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-2067 от 06.07.1976 г., бр. 62/1976 на Държавен вестник 2067-1976 г.
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-731 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 731-2003 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-92 от 04.02.2014 г., бр. 16/2014 на Държавен вестник 92-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими растителни съобщества - естествени семенни дъбови гори.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване на санитарното и ландшафтно състояние на обектите. Стопанисването да се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък и други инертни материали, изхвърляне на сгурия и различни промишлени отпадъци, както и всякакви действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка в тях.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Студенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС