ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УСОЙНАТА   (Код в регистъра: 338)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 16.84 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Троян, Населено място: с. Борима

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.4090 от 25.11.1971 г., бр. на Държавен вестник 4090-1971 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-733 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 733-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-686 от 09.09.2013 г., бр. 89/2013 на Държавен вестник 686-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни, ландшафтни и сечи, предвидени в съответният паркоустройствен проект с оглед подобряване на санитарното и ландшафтно състояние на обекта. Стопанисването да се извършва съгласно устройствените проекти с максимално запазване на природната обстановка;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се разкриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или загрозява природната обстановка около тях.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за птиците: Васильовска планина
2. ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС