ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДРЕНОВИЦА   (Код в регистъра: 362)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 20.0 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено място: с. Сухаче

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.356 от 05.02.1966 г., бр. 30/1966 на Държавен вестник 356-1966 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-757 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 757-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни, с оглед подобряване на санитарното и украсно значение на горите около обекта;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време на годината;
3. Забранява се разкриване на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС