ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


УРУМОВО ЛАЛЕ   (Код в регистъра: 365)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 12.0 хектара

Местоположение:
Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: гр. Търговище, с. Пайдушко

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-853 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник 853-1983 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-957 от 25.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 957-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на растителния вид урумово лале (Tulipa urumoffii Hayek), български ендемит, застрашен от изчезване вид, представен в трите му форми - жълта, червена и пъстра, включен в Червената книга на България.

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашен добитък;
2. Забранява се ловуването;
3. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни, строителството, прокарването на пътища, разораването и други дейности, които биха нарушили естествения облик на района;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС