ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕТКА БАЛКАН   (Код в регистъра: 367)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.4 хектара

Местоположение:
Област: Търговище, Община: Търговище, Населено място: с. Братово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-215 от 05.04.1979 г., бр. 35/1979 на Държавен вестник 215-1979 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-959 от 25.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 959-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна смесена гора от видовете цер, благун, зимен дъб на възраст около 150 г. с неравномерен строеж.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви действия, които биха довели до повреждането на вековните дървета
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се разрушаване на гнездата на птиците и вземане на яйцата и малките им
4. Забранява се всякакво строителство или разширяване на съществуващите сгради, както и изкопните работи
5. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
6. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС