ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЗАКОВ ВИР   (Код в регистъра: 371)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 35.3 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: с. Индже войвода

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД1008 от 04.08.2003 г., бр. 81/2003 на Държавен вестник 1008-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерен ландшафт, скални образувания, карстов извор,
2. Опазване на естествени местообитания на редки растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на голи сечи.
2. Забранява се пашата на домашни животни.
3. Забранява се внасянето на нехарактерни за района растителни и животински видове.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС