ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕЛЕНИНА БАРА   (Код в регистъра: 373)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 5.0 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: с. Мало Бучино

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1120 от 02.07.1968 г., бр. 83/1968 на Държавен вестник 1120-1968 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1049 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1049-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опадване на склопена култура от сребрист смърч - рядък вид

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на всякакъв вид добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват на дивите животни и техните малки и да се развалят на гнездата и леговищата им
4. Забранява да се разкриват на кариери за камък, пясък или пръст, с което се поврежда и изменя естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС