ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАНТАТА   (Код в регистъра: 380)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.1 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Горна Малина, Населено място: с. Стъргел

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.1634 от 27.05.1976 г., бр. 54/1976 на Държавен вестник 1634-1976 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1058 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1058-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат на хармонично съжителство на човека и природата.

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Забранява се всякакво строителство
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС