ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАНАСТИРСКА КОРИЯ   (Код в регистъра: 381)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 40.0 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.717 от 30.07.1987 г., бр. 65/1987 на Държавен вестник 717-1987 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1059 от 18.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1059-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уникална букова гора около манастир "Св. Св. Кирил и Методий" на възраст между 120 и 140 години.

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждането на сечи освен отгледни и санитарни;
2. Забранява се строителство освен предвиденото в устройствения проект на обекта;
3. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя естествения облик на местността или на водния и режим;
4. Забранява се пашата на домашни животни;
5. Забранява се унищожаване или повреждане на растителността;
6. Забранява се ловуване;
7. Забранява се залесяване с неприсъщи за района дървесни видове;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се косене на сено;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС