ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КИТКАТА   (Код в регистъра: 394)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.46 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Монтана, Населено място: с. Вирове

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-206 от 23.03.1981 г., бр. 34/1981 на Държавен вестник 206-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1078 от 21.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1078-2003 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-823 от 04.12.2009 г., бр. 8/2010 на Държавен вестник 823-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими и редки растителни съобщества - вековна гора от летен дъб.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
4. Забранява се пашата на домашни животни
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се безконтролното посещение на пещерите
7. Забранява се повреждането на пещерните образувания по какъвто и да било начин
8. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
9. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни
10. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на природната забележителност


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС