ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВРЪШКА ЧУКА   (Код в регистъра: 395)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 68.28 хектара

Местоположение:
Област: Видин, Община: Кула, Населено място: с. Извор махала

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1022 от 04.11.1986 г., бр. 94/1986 на Държавен вестник 1022-1986 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1079 от 21.08.2003 г., бр. 86/2003 на Държавен вестник 1079-2003 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-925 от 17.12.2008 г., бр. 3/2009 на Държавен вестник
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-822 от 04.12.2009 г., бр. 8/2010 на Държавен вестник 822-2009 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки, защитени и уязвими растителни видове (томасиниев минзухар, тъмнопурпурна метличина, ничичово прозорче).

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
2. Забранява се късане и изкореняване на растенията, бране на липов цвят и други билки
3. Забранява се палене на огън и опожаряване на растителността
4. Забранява се реконструкция на широколистните насаждения и залесяване на поляните и други открити площи
5. Забранява се паша на домашни животни и добив на сено
6. Разрешават се отгледни и санитарни сечи в периода от 1 септември до 30 декември
7. Разрешава се събиране на хербариен материал или на живи растения и репродуктивни органи с писмено разрешение на Комитета за опазване на природата


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС