ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТРЕСКАВЕЦ   (Код в регистъра: 40)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 985.7 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Своге, Населено място: с. Бов, с. Желен, с. Лесковдол

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.4526 от 17.11.1975 г., бр. 98/1975 на Държавен вестник 4526-1975 г.

Цели на обявяване:
1. образец на перфектно проведено противоерозионно мероприятие

Режим на дейности:
1. Забранява се сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и всякакви действия, които водят до повреждане или унищожение на растителността
2. Забранява се пашата на добитък от всякакъв вид и през всякакво време
3. Забранява се палене на огън извън определените за тази цел места
4. Забранява се преследване, ловене и убиване на всякакви животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане гнездата им
5. Забранява се ловуването и гърменето с огнестрелно оръжие и други средства
6. Забранява се замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и изкуствените басейни
7. Забранява се повреждането или разрушаване чрез къртене, копаене, драскане по скалите или скалните образувания, намиращи се на границите на обекта
8. Забранява се повреждане на съществуващите пътища, или отваряне на нови такива, както и преминаването на каквито и да било превозни средства по алеите определени за пешеходци
9. Забранява се копаене и вадене на пясък, глина и събиране на почвената покривка
10. Забранява се повреждането по какъвто и да е начин на съществуващите държавни и обществени постройки
11. Забранява се строеж на сгради и пътища, извън местата определени за тази цел с плана за благоустрояването на защитените местности
12. Забранява се повреждането и унищожаването по какъвто и да е начин служебните надписи, табели, пътеводни знаци и други съоръжения, както и поставянето на нови такива без разрешението на съответните горски стопанства
13. Разрешава се залесяване на голите площи
14. Разрешава се стопанисването на селскостопанските земи по досегашния начин
15. Разрешава се бране на някои растения с научна цел в ограничени количества
16. Разрешава се извеждане на санитарни, отгледни или формировъчни сечи.
17. Разрешава се във вечнозелените насаждения на горите да се извеждат изборна, групово-изборна и постепенна сечи с удължен период на възобновяване
18. Разрешава се в насаждения предвидени за реконструкция, залесяванията да се извършват с ценни от горско-стопанско и украсено гледище дървесни видове с мозаична структура на културите с оглед разнообразяването на ландшафта
19. Разрешава се размерът на ползването и режимът да се провеждат така, че защитните, украсните и стопанските им функции да се подобряват

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Искърски пролом - Ржана


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС