ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ОБИКНОВЕН СЛАДНИК   (Код в регистъра: 404)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 0.29 хектара

Местоположение:
Област: Русе, Община: Ценово, Населено място: с. Белцов

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1635 от 27.05.1976 г., бр. 50/1976 на Държавен вестник 1635-1976 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1198 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1198-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-540 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 540-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на редкия растителен вид обикновен сладник (Glycyrrhiza glabra L.)

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също така и изкореняването на всякакви растения;
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време;
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и развалянето на гнездата или леговищата им;
4. Забранява се разкриването на кариери за всякакви инертни и други материали, увреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения;
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образования, на сталактитите и други формации в пещерите;
6. Забранява се извеждането на голи и интензивни главни сечи;
7. Забранява се всякакво строителство;
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС