ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ПРОЛЕТНО БОТУРЧЕ   (Код в регистъра: 408)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 61.93 хектара

Местоположение:
Област: Разград, Община: Разград, Населено място: с. Осенец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-879 от 25.11.1980 г., бр. 101/1980 на Държавен вестник 879-1980 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1202 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1202-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-553 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 553-2007 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-703 от 03.11.2011 г., бр. 89/2011 на Държавен вестник 703-2011 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находище на редкия за страната растителен вид пролетно (иберийско) ботурче (Ciclamen coum Mill).

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
3. Забранява се късането или изкореняването на растенията
4. Забранява се пашата на домашни животни
5. Забранява се безпокоенето на дивите животни и вземането на техните малки или яйцата им, както и разрушаването на гнездата и леговищата им
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената местност


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС