ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГАРВАНСКИ БЛАТА   (Код в регистъра: 411)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 280.0 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Ситово, Населено място: с. Гарван, с. Попина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-856 от 06.08.1985 г., бр. 65/1985 на Държавен вестник 856-1985 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1205 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1205-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествени местообитания на редки водоплаващи птици и растителни видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждане на дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се палене на огън и опожаряване на тръстиката и другата растителност
4. Забранява се внасяне и развъждане на различни видове животни или растения без съгласуване с Министерството на околната среда и БАН
5. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им
6. Забранява се ловуването
7. Забранява се замърсяване на водите
8. Забранява се всякакво строителство
9. Разрешава се косене на тръстиката и папура от ДИП Камъшит - гр. Силистра, в периода от 15 октомври до 15 февруари
10. Разрешава се засаждане на хидрофилна дървесна растителност с цел подобряване условията за гнездене на птиците
11. Разрешава се регулиране числеността на дивата свиня и хищниците в периода от 1 октомври до 31 януари
12. Разрешава се спортен риболов в периода от 1 август до 15 февруари
13. Разрешават се мероприятия за поддържане на необходимото водно ниво в блатния комплекс, съгласувано с Комитета за опазване на природната среда при Министерски съвет и БАН

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Гарванско блато


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС