ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЕДЖИТ ТАБИЯ   (Код в регистъра: 412)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.2 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Силистра, Населено място: гр. Силистра

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.2194 от 12.12.1968 г., бр. 33/1969 на Държавен вестник 2194-1968 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-1207 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1207-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територия с характерни за района екосистеми и ландшафти.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни с оглед подобряване санитарното състояние и защитно украсното значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитъка през всяко време.
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС