ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИЗВОРА   (Код в регистъра: 417)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.72 хектара

Местоположение:
Област: София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. Банкя

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-853 от 10.08.1983 г., бр. 72/1983 на Държавен вестник 853-1983 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-256 от 06.06.2000 г., бр. 51/2000 на Държавен вестник 256-2000 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на останки от вековна дъбова гора - 22 вековни дървета и средата необходима за тяхното съществуване;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на сгради, пътища, комуникации, игрища, временни постройки, басейни и др.;
2. Забранява се влизането в района на каптажа на минералния извор без писмено съгласие на РИОСВ - София;
3. Забранява се паша на домашни животни;
4. Разрешава се изграждане на пътеки без трайна настилка за осигуряване достъпа на посетители до вековните дървета в имот III - 2419;
5. Разрешава се санитарна сеч на дървесни и храстови видове след писмено съгласуване на РИОСВ - София;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС