ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


НАХОДИЩЕ НА ЧЕРВЕН БОЖУР   (Код в регистъра: 418)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.67 хектара

Местоположение:
Област: Разград, Община: Исперих, Населено място: с. Печеница

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-534 от 25.09.1978 г., бр. 86/1978 на Държавен вестник 534-1978 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-81 от 30.01.2004 г., бр. 16/2004 на Държавен вестник 81-2004 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-558 от 12.07.2007 г., бр. 68/2007 на Държавен вестник 558-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregina);

Режим на дейности:
1. Забранява се кастренето и повреждането на дърветата;
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията;
3. Забранява се пашата на домашни животни;
4. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата;
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности,с които поврежда или изменя, както естественият облик на местността, така и на водния и режим;
6. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарна;
7. Забранява се всякакво строителство, освен в случаите когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС