ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЛАТОТО КРАЙ С. МАЛЪК ПРЕСЛАВЕЦ   (Код в регистъра: 419)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 154.94 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Главиница, Населено място: с. Малък Преславец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-310 от 10.04.1986 г., бр. 34/1986 на Държавен вестник 310-1986 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-411 от 28.04.2004 г., бр. 48/2004 на Държавен вестник 411-2004 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-815 от 15.09.2010 г., бр. 87/2010 на Държавен вестник 815-2010 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на характерната за района екосистема, както и местообитанията на редки и застрашени растителни и животински видове;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, както и други дейности, с които се нарушава водния режим на блатото и се изменя естественият облик на местността;
2. Забранява се палене на огън, опожаряване на тръстиката и друга растителност;
3. Забранява се замърсяване на водите и земите с битови, промишлени и други отпадъци;
4. Забранява се ловуване, с изключение на едър дивеч през периода ноември - декември, на разстояние не по-малко от 150 м от брега;
5. Забранява се използване на лодки и мрежени уреди за спортен риболов;
6. Забранява се промишлен риболов;
7. Забранява се спортен риболов от западния бряг на блатото, а от източния бряг в периода от 15 април до 15 юни;
8. Забранява се навлизане с автомобили и други превозни средства, освен при извеждането на планирани сечи в района на западния бряг на блатото;
9. Забранява се лагеруване и бивакуване в района на западния бряг на блатото;
10. Забранява се късане и изкореняване на растения, бране на липов цвят и други билки;
11. Забранява се внасяне и развъждане на неприсъщи за района растителни и животински видове;
12. Забранява се паша на домашни животни извън имот №2119;
13. Забранява се извеждане на голи сечи;
14. Забранява се извеждане на санитарни и отгледни сечи в периода 15 февруари - 31 юли;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Блато Малък Преславец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС