ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КОМПЛЕКС "АЛЕКО - ТЕЛИКА"   (Код в регистъра: 420)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 206.0 хектара

Местоположение:
1. Област: Русе, Община: Русе, Населено място: с. Сандрово
2. Област: Русе, Община: Сливо поле, Населено място: гр. Сливо поле, с. Ряхово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД784 от 04.08.2004 г., бр. 79/2004 на Държавен вестник 784-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местната растителност и колонии на защитени и редки видове птици.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство;
2. Забранява се заравняване, разрушаване или прекъсване на връзката на съществуващите затони с главното течение на река Дунав;
3. Забранява се извършване на горскостопански мероприятия в периода 1 март - 15 юли, с изключение на лесокултурни мероприятия в отдели 219 и 220 а, б, в;
4. Забранява се горскостопански мероприятия, които водят до смяна на местни дървесни видове с неместни;
5. Забранява се внасяне на неместни диви растителни и животински видове;
6. Забранява се палене на огън;
7. Забранява се трайно намаляване на залесената площ.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС