ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЕЖАНОВО   (Код в регистъра: 422)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 121.7 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Генерал Тошево, Населено място: с. Бежаново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД846 от 18.08.2004 г., бр. 81/2004 на Държавен вестник 846-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове и територии с характерен ландшафт

Режим на дейности:
1. Забранява се изграждането на нови пътища извън одобрените в схемата на републиканската и общинската пътна мрежа;
2. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, с които се изменя ландшафтът;
3. Забранява се обезпокояване на животните през размножителния им период;
4. Забранява се извеждане на сечи извън предвидените по лесоустройствен проект;
5. Забраняват се промени в начина на трайно ползване на земята;
6. Забранява се палене на огън извън определените за това места;
7. Забранява се паша на домашни животни.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Крайморска Добруджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС