ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГЪСТИТЕ ДЪБЧЕТА   (Код в регистъра: 424)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 38.42 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Калояново, Населено място: с. Бегово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1200 от 18.11.2004 г., бр. 111/2004 на Държавен вестник 1200-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора;

Режим на дейности:
1. Забранява се увреждане и унищожаване на дървесната растителност;
2. Забранява се залесяване с нехарактерни за района дървесни и храстови видове;
3. Забранява се паша на домашни животни през периода октомври - ноември, с цел добиване на семенен материал;
4. Забранява се бивакуване и палене на огън;
5. Забранява се всякакво строителство;
6. Забранява се нарушаване естествения релеф на местността;
7. Забранява се замърсяване с отпадъци;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС