ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


АНАТЕМА   (Код в регистъра: 425)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 121.86 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: гр. Асеновград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1201 от 18.11.2004 г., бр. 112/2004 на Държавен вестник 1201-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински видове;

Режим на дейности:
1. Забранява се унищожаване и увреждане на находищата и местообитанията на защитените растителни и животински видове;
2. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни и отгледни;
3. Забранява се залесяване с нехарактерни за района видове;
4. Забранява се паша на домашни кози;
5. Забранява се бивакуване на хора и домашни животни;
6. Забранява се палене на огън;
7. Забранява се разрушаване и изземване на скални маси;
8. Забранява се всякакво строителство и други дейности, чрез които се изменя естественият облик на местността;
9. Забранява се замърсяване с отпадъци;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС