ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БАКЪРЛЪКА   (Код в регистъра: 426)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 7.21 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Созопол, Населено място: с. Равадиново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1096 от 15.10.2004 г., бр. 103/2004 на Държавен вестник 1096-2004 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено местообитание на хагерово лале и съобщества на други защитени и редки растителни видове, забележителен ландшафт и скали;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери и други дейности, които водят до промяна и унищожаване на ландшафта или водния режим на местността;
2. Забранява се бране на диви цветя, събиране на билки, кастрене, чупене на клони и увреждане на дърветата;
3. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни и отгледни;
4. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия през периода 1 февруари - 30 юли;
5. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове;
6. Забранява се паша на домашни животни;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бакърлъка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС