ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - БАЛЧИК   (Код в регистъра: 427)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 17.46 хектара

Местоположение:
Област: Добрич, Община: Балчик, Населено място: гр. Балчик

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-130 от 27.01.2005 г., бр. 26/2005 на Държавен вестник 130-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на територия с характерен ландшафт, резултат от хармонично съжителство на човек и природа;
2. Опазване на местообитанията на застрашени, редки и уязвими растителни видове;
3. Предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, освен предвиденото в утвърден план за управление на защитената местност;
2. Забранява се отводняване или всякаква друга промяна на водния режим, определен за съществуващата помпена станция, басейни и канали;
3. Забранява се замърсяване с вредни вещества, битови, строителни и други отпадъци;
4. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естественият ландшафт;
5. Забранява се извеждане на сечи с изключение на отгледни и санитарни;
6. Забранява се късане или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на билки;
7. Забранява се безпокоене на животинските видове през размножителния период;
8. Забранява се паша на домашни животни;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС