ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПРОПАДНАЛОТО БЛАТО   (Код в регистъра: 429)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 27.29 хектара

Местоположение:
1. Област: Стара Загора, Община: Опан, Населено място: с. Бял извор
2. Област: Хасково, Община: Димитровград, Населено място: с. Голямо Асеново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2
2. Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-566 от 02.06.2005 г., бр. 62/2005 на Държавен вестник 566-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на влажна зона, равнинни крайречни гори и защитени видове животни и растения;

Режим на дейности:
1. Забранява се извършване на ново строителство, с изключение на укрития за наблюдаване на птици;
2. Забранява се извършване на сечи, с изключение на такива, свързани с отстраняване на неместни видове и произходи, поддръжка на просеката под електропровода и възстановяване на естествената крайречна растителност;
3. Забранява се залесяване с неместни видове и произходи;
4. Забранява се ловуване;
5. Забранява се промяна на хидрологичния режим на защитената местност, дрениране и използване на водите на блатото за напояване, както и всякакви корекции на речното корито на р. Акабунарска (Бялкладенишка) в този участък от нея, който преминава през границите на защитената местност;
6. Забранява се палене на огън извън определените за целта места;
7. Забранява се зарибяване с неместни видове риба с изключение на такива, с които се осъществява управление на сукцесионните процеси;
8. Забранява се рекултивация и запълване на влажните зони с инертни материали;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС