ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЪРТВИЦАТА   (Код в регистъра: 43)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1.0 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Садово, Населено място: с. Поповица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.155 от 11.04.1978 г., бр. 36/1978 на Държавен вестник 155-1978 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-559 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 559-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-559 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 559-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на бяла водна лилия.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на отводнителни мероприятия;
2. Забранява се въвеждането в езерото на неместни растителни и животински видове;
3. Забранява се развъждането на риба за стопански цели;
4. Забранява се развъждането на растителноядни видове риба;
5. Забранява се навлизането на домашни животни в езерото;
6. Забранява се извеждането на сечи, с изключение на санитарни;
7. Забранява се паленето на огън;
8. Забранява се замърсяването с отпадъци;
9. Забранява се строителството;
10. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС