ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РАВНЕНСКО ГРАДИЩЕ   (Код в регистъра: 430)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 186.03 хектара

Местоположение:
Област: Монтана, Община: Чипровци, Населено място: с. Равна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-565 от 02.06.2005 г., бр. 62/2005 на Държавен вестник 565-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на характерен ландшафт и опазване и поддържане на условията на местообитанията на защитени растителни видове, като лаврово бясно дърво, и уязвими растителни видове, като самодивско цвете и бодлив залист.
2. Предоставяне на възможности за развитие на екотуризъм.

Режим на дейности:
1. Забранява се внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
2. Забранява се добив на подземни богатства по открит способ;
3. Забранява се събиране на вкаменелости и минерали;
4. Забранява се увреждане на скалните образувания;
5. Забранява се замърсяване с битови, строителни, промишлени и опасни отпадъци;
6. Забранява се палене на огън извън определените за целта места;
7. Забранява се увреждане и унищожаване на дървесната и храстовата растителност;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС