ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОСТРОВ МАЛЪК БОРИЛ   (Код в регистъра: 431)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 99.07 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Долна Митрополия, Населено място: с. Байкал

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-908 от 13.10.2005 г., бр. 89/2005 на Държавен вестник 908-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на заливни гори от бяла върба и бяла топола;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, включително на горски пътища, както и дейности, с които се изменя естественият ландшафт;
2. Забранява се заравняване, разрушаване и прекъсване на връзката между главното течение на р. Дунав и съществуващите затони;
3. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности в периода от 1 март до 15 юли;
4. Забраняват се горскостопански мероприятия, които водят до замяна на естествената дървесна растителност с неместни видове;
5. Забранява се внасяне на неместни растителни и животински видове;
6. Забранява се намаляване на залесената площ;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС